สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ภิรมรักษ์
2. เด็กหญิงธารทิพย์  สุปะมา
3. เด็กชายสิทธิพร  บัวสิงห์
 
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมขวัญ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวสิงห์
3. เด็กหญิงกาญจนา  ราหา